Bike-Tourism

ตะลอนเมืองชุมพร

ประตูสู่ภาคใต้เปิดต้อนรับนักเดินทางที่ไม่เพียงมาสัมผัส “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” เสน่ห์ของผืนทรายทอดยาวสุดสายตาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับนักปั่นจักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานยาว ๆ เคล้าเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากโครงการในพระราชดำริ
แหล่งท่องเที่ยว
- สถานีรถไฟชุมพร จุดเริ่มต้นของการขี่จักรยานชมเมือง ที่นี่เป็นสถานีใหญ่ที่รถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องจอด จึงคึกคักเป็นพิเศษ จากนั้นขี่จักรยานไปตามถนนไตรรัตน์ มุ่งหน้าไปยังวัดสามแก้วเป็นแห่งแรก ระหว่างทางเห็นร้านกาแฟน่านั่งชื่อ เทอมินอล ไหน ๆ ก็มาถึงแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาแล้ว จึงไม่มีใครยอมพลาดที่จะลิ้มรสหอมกรุ่นจากกาแฟเมืองชุมพรกันสักคน
- วัดสามแก้ว จากสถานีรถไฟมาถึงที่นี่เพียง 3 กิโลเมตร วัดสามแก้วสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2469 อยู่บนเนินเขาสามแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการขุดพบลูกปัดและกลองมโหระทึก จึงสันนิษฐานกันว่า เขาสามแก้วอาจเป็นเมืองโบราณที่รุ่งเรืองมาก่อน ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ฝาผนังงดงามด้วยผลงานจิตรกรรมของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) ที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2471 ภาพที่โดดเด่นอยู่เหนือประตูด้านหน้าพระประธาน คือภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ทั้งนี้ จิตรกรมีแนวคิดที่จะประสานศิลปกรรมในอุโบสถให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตรกรรมฝาผนัง พระประธาน และตัวอุโบสถ
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและเรื่องราวรอบด้านของจังหวัดชุมพร ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของเมือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับชุมพร ธรรมชาติวิทยา และมรดกวัฒนธรรมดีเด่นของชุมพร นำเสนอด้วยสื่อหลากหลาย จึงทำให้นิทรรศการมีสีสันดึงดูดใจอยู่ไม่น้อย
- โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร โครงการที่สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำในหนองใหญ่ พร้อมกับขุดคลองหัววัง-พนังตัก เพื่อช่วยระบายน้ำจากตัวเมืองชุมพรลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว โดยทั้งหมดแล้วเสร็จทันรับมือกับพายุไต้ฝุ่นลินดาที่ขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพรในปี พ.ศ. 2540 ภายหลังพระองค์ท่านยังทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่เป็นแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในอนาคต ทำให้จังหวัดชุมพร ซึ่งมักจะถูกน้ำท่วมใหญ่ทุกปี ไม่เคยเกิดน้ำท่วมอีก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เกาะชมนกชมไม้ พื้นที่ประกอบอาชีพจริง และเกาะเลข 9 จุดที่สวยของโครงการฯ อยู่ตรงสะพานไม้ความยาว 300 เมตร ที่สำเร็จลงได้ด้วยแรงคนล้วน ๆ ไม่ได้พึ่งพาเครื่องมือทันสมัยใด ๆ มันทอดยาวสูงต่ำคดโค้งอย่างสวยงามอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ ตรงไปยังเกาะชมนกชมไม้ที่มีพื้นที่ 5 ไร่ บนนั้นมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย
- สถานีรถไฟนาชะอัง สถานีเล็ก ๆ ชื่อเดียวกับตำบลนาชะอัง อันมีที่มาจากชื่อ “นาตาอั๋ง” หมายถึงที่นาของตาคนที่ติดอ่างนั่นเอง
- ศาลเสด็จในกรม พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ของตำบลนาชะอัง ทั้งนี้ กล่าวกันว่าศาลและอนุสาวรีย์ของพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยพระองค์นี้มีอยู่ 217 แห่งทั่วประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระองค์อย่างมาก
- สวนอาภากรเกียรติวงศ์ เทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งก็แน่นอน ที่นั่นมีพระรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรฯ ตั้งอยู่ใจกลางสวน และทุกปีในวันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันอาภากร ทางเทศบาลเมืองชุมพรจะจัดพิธีวายสักการะกรมหลวงชุมพรฯ อย่างยิ่งใหญ่
- ศาลหลักเมืองชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรเราจอดจักรยานเข้าไปสักการะเสาหลักเมือง อันเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านสร้างเมืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมพรเสาหลักเมืองชุมพรสร้างตามแบบที่กรมศิลปากรกำหนดตามจารีตประเพณี โดยเป็นเสาไม้แกะสลักลวดลายไทย ลงรักปิดทอง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์หลักเมืองเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งนับเป็นปีมหามงคล เนื่องจากเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา และยังเป็นปีฉลอง 600 ปีของจังหวัดชุมพรด้วย
- วัดประเดิมเป็นวัดประจำตัวเมืองดั้งเดิมของเมืองชุมพร พระปรางค์องค์เดิมสันนิษฐานว่าสร้างมาไม่ต่ำกว่า 700 ปีแล้ว แต่ภายหลังทรุดโทรมเหลือเพียงครึ่งองค์ จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์โดยอดีตเจ้าอาวาสวัด และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในปี พ.ศ. 2511 ทั้งนี้ ทางวัดไม่ได้บูรณะพระปรางค์ตามรูปทรงเดิมที่คล้ายกับพระปรางค์สามยอดจังหวัดลพบุรี พระปรางค์จึงมีรูปทรงแตกต่างไปจากเดิมมาก สิ่งที่น่าชมของวัดประเดิมยังมีอีก คือ เจดีย์รายขนาดเล็กที่เหลืออยู่เพียงองค์เดียว และกุฏิหลังใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2473 รูปแบบสถาปัตยกรรม

Tell your friend!

เส้นทางปั่นจักรยาน อื่นๆ

เลียบเมืองคอน นครทรงธรรม

หากจะมีเมืองใดครบถ้วนไปด้วยแหล่งธรรมชาติอย่างหาดทรายชายทะเลและผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นน่าจะเป็นนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกัน การก่อเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองก็มีมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานอยู่ตามวัดโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพอย่างรอบด้านว่า นครศรีธรรมราชนั้น เป็น “นครสองธรรม” ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยธรรมะกับธรรมชาติมาเนิ่นนาน

สนุกดี ถ้ามี ตรัง

ความสนุกสนานของการขี่จักรยานเที่ยวในตัวเมืองตรังนั้น อยู่ตรงการซอกแซกไปตามถนนที่ห้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศเก่าแก่ เสน่ห์ของอาคารชิโน-โปรตุกีส ยังมีอยู่อย่างมากล้น แล้วยังมีของกินพื้นถิ่นแสนพิเศษ คลุกเคล้าด้วยเรื่องราวของเชื้อชาติไทย-จีนจนกลมกล่อม ตรังจึงกลายเป็นเมืองแห่งอาหารการกินลือชื่อ เป็น “ยุทธจักรความอร่อย” ทีน่าไปท้าประลองดูสักครั้ง ทั้งเรื่องอาหารและเส้นทางขี่จักรยาน