Bike-Tourism

เลียบเมืองคอน นครทรงธรรม

หากจะมีเมืองใดครบถ้วนไปด้วยแหล่งธรรมชาติอย่างหาดทรายชายทะเลและผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เมืองนั้นน่าจะเป็นนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกัน การก่อเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองก็มีมาอย่างยาวนาน ดังปรากฏหลักฐานอยู่ตามวัดโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพอย่างรอบด้านว่า นครศรีธรรมราชนั้น เป็น “นครสองธรรม” ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยธรรมะกับธรรมชาติมาเนิ่นนาน
แหล่งท่องเที่ยว
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกว่า ทุ่งท่าลาด นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีก 2 แห่งรวมอยู่ด้วย นั่นคือ สวนสัตว์เปิดท่าลาด สวนสัตว์ท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
- พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ที่นี่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นดี ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551 จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยรวบรวมเรื่องราวของเมือง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้ดูได้อย่างออกรส คนดูจึงเพลิดเพลิน ผ่านเวลานานนับชั่วโมงไปได้อย่างไม่รู้ตัว
- เก๋งพระเจ้าตาก วัดประดู่พัฒนาราม เกี่ยวกับเก๋งพระเจ้าตากนี้ มีการอ้างถึงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในประเด็นการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งยังคงมีการถกเถียงกันว่า พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตที่กรุงธนบุรี หรือที่เมืองนครศรีธรรมราช
- เจดีย์ยักษ์ เจดีย์ยอดหักองค์ใหญ่ก่อด้วยอิฐสอดิน มีความสูงใหญ่เป็นรองก็แต่พระบรมธาตุเจดีย์เท่านั้น
- ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นตามพิธีกรรมโบราณอาคารหลังกลางตรงหน้าเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา
- กำแพงเมืองเก่าที่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแก้ว ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิศวกรชาวฝรั่งเศสได้นำรูปแบบการสร้างกำแพงเมืองแบบชาโตเข้ามา ลักษณะเป็นกำแพงก่ออิฐทับบนคันดินเดิม มีใบเสมากำแพงเพื่อบังทางปืนไฟ หลังใบเสมาคือเชิงเทิน เป็นทางเดินบนกำแพง มีป้อมผังสี่เหลี่ยม กำแพงเมืองที่เราเห็นอยู่นี้อยู่ทางทิศเหนือ ถูกปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หลังจากมีการรื้อทิ้งไปก่อนหน้านี้
- สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเคยเป็นเรือนจำกลางมาก่อน สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวมีซุ้มประดิษฐานพระรูปปั้นของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
- วัดเสมาเมือง วัดที่ถือเป็นวัดหลักบ้านหลักเมือง ซึ่งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1318 ภายหลังการสร้างพระบรมธาตุ 18 ปี จารึกวัดเสมาเมือง หรือจารึกหลักที่ 43 อันมีเนื้อหากล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัย อายุสมัยราวต้นพุทธศตวรรษที่ 14 กลายเป็นหลักฐานที่ช่วยคลี่คลายปัญหาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้อย่างมาก
- ตลาดท่าม้า ย่านนี้ได้ชื่อว่ามีของกินอร่อย ๆ หลายเจ้า ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กและติ่มซำยามเช้า ข้าวมันไก่บ้าน ผัดไทยและอาหารตามสั่งยามเที่ยง แต่ตอนนี้เรามีหมายอยู่ที่ร้านโกปี๊ แถวศาลากลางจังหวัด ร้านกาแฟลือชื่อ
- วัดสวนป่าน ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของวังเก่า โดยเป็นที่เลี้ยงช้างและปลูกต้นป่านเพื่อนำมาใช้ผูกช้าง ซึ่งต่อมาท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง เปรียญ) ก็ได้สร้างวัดสวนป่านขึ้นในปีพ.ศ. 2442 ภายในอุโบสถชาวจักรยานไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปชมจิตรกรรมฝาผนังจากจิตรกรเมืองนคร คือ อาจารย์แนบ พิชินพงศ์ ซึ่งนับว่างดงามยิ่งนัก
- บ้านศิลปินแห่งชาติ หนังสุชาติทรัพย์สิน หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การแสดงพื้นบ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2549 ผ็มีความสามารถในการออกแบบตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ได้ตามแบบโบราณและแบบประยุกต์อย่างสวยงาม ที่นี่ยังมีการสาธิตการทำตัวหนังตะลุงและมีการเล่นหนังตะลุงให้ชมด้วย อีกทั้งยังจัดแสดงตัวหนังต่าง ๆ ที่หนังสุชาติสะสมไว้มากมาย ล้วนแล้วแต่น่าชมทั้งสิ้น
- พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรทะเลใต้มาแต่โบราณจากบนถนนราชดำเนินสามารถมองเห็นปลียอดทองคำขององค์พระบรมธาตุเจดีย์เด่นสง่าแต่ไกล สำหรับองค์พระบรมธาตุเจดีย์นี้ มีรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆัง เนื่องจากมีรูปทรงคล้ายกับระฆังคว่ำ หรือที่นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจดีย์ทรงลังกา พระเจดีย์มีขนาดใหญ่โต ทั้งยังได้รับการนับถือมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้รับการซ่อมแซมหลายยุคสมัย สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญอย่างมาก นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พระบรมธาตุเจดีย์น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือกว่า 800 ปีมาแล้ว โดยได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ ซึ่งเป็นช่วงที่อิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของลังกาแพร่ขยายเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทความโดดเด่นของพระบรมธาตุเจดีย์อย่างหนึ่งอยู่ที่มีปลียอดหุ้มด้วยทองคำ กรมศิลปากร ซึ่งเคยบูรณะปลียอด ยังพบอัญมณีต่าง ๆ จำนวนมาก ทั้งหมดถูกร้อยรัดกันไว้ด้วยเส้นลวดทองคำ และยังมีสิ่งของงและมีค่าอื่นๆและยังสื่อถึงความมั่งคั่งของเมืองนครศรีธรรมราชอีกด้วย
- บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม เรือนปั้นหยาอายุ๐๖หลังนี้ น่าอยู่น่าสบายเหลือเกิน
- ถนนท่าช้าง เยือนย่านงานทำมือของเมืองนคร ซึ่งสองฟากถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้ายาวตลอดแนวถนน ขายของที่ระลึกพวกเครื่องถม เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องทองเหลือง งานจักสานย่านลิเภา ตัวหนังตะลุง สร้อยสามกษัตริย์ เงินนโม ผ้าทอ และหัตถกรรมพื้นถิ่นอีกมากมาย ให้ชาวจักรยานแวะช็อปปิงของสวย ๆ งาม ๆ ติดไม้ติดมือกันคนละเล็กละน้อย
- มัสยิดซอลาฮุดดีน ที่งดงามโดดเด่นอยู่ตรงสี่แยกถนนกะโรมตัดกับถนนมหาราช หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สี่แยกตลาดแขก บอกให้รู้ว่าย่านนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ย้ำชัดอีกด้วยว่า “เมืองนคร” มี “คนนคร” ที่หลากหลาย มีรูปแบบการดำเนินชีวิตอันจำเพาะ จึงไม่แปลกที่เราจะสัมผัสได้ว่า คนเมืองคอนนั้น ภาคภูมิใจในแผ่นดินที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง

Tell your friend!

เส้นทางปั่นจักรยาน อื่นๆ

ตะลอนเมืองชุมพร

ประตูสู่ภาคใต้เปิดต้อนรับนักเดินทางที่ไม่เพียงมาสัมผัส “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” เสน่ห์ของผืนทรายทอดยาวสุดสายตาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับนักปั่นจักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานยาว ๆ เคล้าเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากโครงการในพระราชดำริ

สนุกดี ถ้ามี ตรัง

ความสนุกสนานของการขี่จักรยานเที่ยวในตัวเมืองตรังนั้น อยู่ตรงการซอกแซกไปตามถนนที่ห้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศเก่าแก่ เสน่ห์ของอาคารชิโน-โปรตุกีส ยังมีอยู่อย่างมากล้น แล้วยังมีของกินพื้นถิ่นแสนพิเศษ คลุกเคล้าด้วยเรื่องราวของเชื้อชาติไทย-จีนจนกลมกล่อม ตรังจึงกลายเป็นเมืองแห่งอาหารการกินลือชื่อ เป็น “ยุทธจักรความอร่อย” ทีน่าไปท้าประลองดูสักครั้ง ทั้งเรื่องอาหารและเส้นทางขี่จักรยาน